Paris — New York
estampes Hello, hello ! Kiki Smith

Hello, hello !

Kiki Smith
Monotype, 2011
18 exemplaires
31 x 43,2 cm